DENİZLİ GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜDERNEĞİN ADI:
Madde1- Derneğin kısa adı (DEGİAD) uzun adı ise DENİZLİ GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’ dir.

Madde2- Derneğin Genel Merkezi DENİZLİ ilindedir.
DERNEĞİN İKAMETGAHI:
Madde3- Derneğin Genel Merkezi DENİZLİ ilindedir. Dernek merkezinin başka bir ile taşınması yasaktır.
DERNEĞİN AMACI:
Madde4- Anayasamızın uygun gördüğü kanunlar ölçüsünde Atatürk İlkeleri’ ne bağlı kalarak Türkiye’ deki Genç İş İnsanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, mesleki ve ekonomik yönden bilgi alışverişini sağlamak, ilgili özel ve resmi kuruluşlarla münasebetlerinin sağlıklı ve düzgün yürütülmesini üyelerin yararına sağlamaya çalışmak, üyelerine bu konuda yardımcı olmak, bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına ve piyasa ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunmak sektörel sorunlar ve çözüm önerileri tespit ederek uluslararası entegrasyon ve rekabet güçlerinin artırılmasına, potansiyellerinin iyi değerlendirilmesine yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak, demokratik, laik ve hukuk devleti ilkeleri ışığında, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici, işadamları ve işkadınlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda olumlu rol model olmalarını sağlamak-kolaylaştırmak, iş ve sosyal yaşam konusundaki girişimciliklerini geliştirmek, yerel bölgesel, ulusal STK larla işbirliği yaparak, ekonomik-kültürel ve sosyal alanda kamu yararına projeler üretmek. Ve tüm amaçlarını gerçekleştirebilmek için üyeleri arasında işbirliği-güçbirliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak.
DERNEK FAALİYET ALANI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:
Madde5- Dernek amacına uygun olarak kültür, sanat, sosyal ve eğitim alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi gibi basılı ve/veya e-ortam yayınları ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7- Denizli’nin ekonomik ve sosyal yapısının geliştirilmesi amacına hizmet etmeye yönelik olmak üzere ilgili odalarla ve yetkili mercilerle koordineli olarak her türlü teknik ve proje bazında yarışmalar düzenlemek
8- Denizli’nin sosyal ve ekonomik yapısının geliştirilmesi için geliştirilen projelerin geliştirilmesi yürütülmesi ve özellikle ilgili projelerle ilgili hizmet alımı için yasal mevzuat çerçevesinde ihale/ihaleler düzenlemek
9-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
10-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fekketmek
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
14-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
16-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
17-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
19-İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
20-Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerinin rekabet gücünü ve araştırma geliştirme faaliyetlerini artırabilmeleri, teknoloji üreten ve ihracat yapan işadamları konumuna gelebilmeleri için çalışmak, destek vermek,
21-Üyelerinin iş yatırımlarının ve ihracatlarının önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak, yol gösterici. çalışmalar yapmak,
22-Amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere bilimsel araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, iş dünyası-üniversite öğrencileri entegrasyonunu sağlamak, üyelerinin işyerleriyle, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencileri buluşturacak organizasyonlar yapmak
23-Üyelerini, işyerlerini ve sektörlerini tanıtıcı toplantılar-sosyal buluşmalar düzenlemek,
24-Dernek merkezinin ve de üyelerinin toplam kalite ilkeleri ışığında, kalite ve verimlilik anlayışıyla tanışması ve çalışabilmesi için çalışmalar yapmak
25-Üye eş ve çocukları için sosyal-kültürel-eğitici faaliyetler yapmak
26-İş dünyasına kalifiye ara elaman yetişmesi için, bu konudaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin, iş dünyasının beklentilerine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için, araştırmalar yapmak, tespitlerde bulunmak, öneriler geliştirmek, eğitim kurumlarına destek vermek, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunmak
27-DENİZLİ’nin ticaret ve sanayi sektörlerinin tanıtılması, şehirde sektör zenginliği-çeşitliliği yaratılması yönünde çaba göstermek, araştırma, planlama, tanıtım çalışmaları yapmak
28-Her konuda toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, iş dünyasında da işçi ve işverenlerin, işyerinin-sektörün-şehrin-bölgenin-ülkenin kalkınması hedefinde buluşarak, işbarışı içinde çalışabilmeleri için girişim ve faaliyetler yapmak, ilgili özel ve resmi kişi ve kuruluşlar ve de kamuoyu ile bunları paylaşmak
29-Sektörel gelişmeler için, uluslararası düzeyde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını araştırmak, geliştirmek,
30-Üyeleri için kaliteli-verimli insan kaynakları yaratmak ve iş arayan gençlerin iş dünyasıyla buluşmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları, seminerler, tanışma toplantıları düzenlemek
31-Şehrimizin tabiat kaynaklarının zenginleşmesi, bakımı, üyelerinin ve hemşehrilerinin etkin ve verimli yaralanmasının sağlanmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, bu konudaki tespit ve görüşlerini resmi-özel kişi ve kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda verilen görevleri fiilen yerine getirmek
32-Üyelerinin ve hemşerilerinin menfaatine olacak şekilde, yerel yönetimlerin çalışmalarını izlemek,, şehrin daha yaşanılır bir kent olabilmesiyle ilgili olarak, eleştiri ve önerilerde bulunmak, bunları gerekli resmi kuruluşlara, özel şahıslara ve kamuoyuna iletmek, Valilik Makamı ve Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan komisyonlara temsilci göndermek, bu konuda diğer STK larla düşünce ve hareket birliği oluşturmak,
33-Kadınlara,Çocuklara, Gençlere ve Engellilere yönelik çalışmalara destek olmak, bu kesimlerle ilgili projelerde kolaylaştırıcı olarak yer almak

DERNEĞİN KURUCULARI:
Madde6- Dernek kurucularının adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, uyruğu ve ikametgahı son maddede gösterilmiştir.

YASAK KONULAR:
Madde7- Dernek siyaset ile uğraşamaz.
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
Madde8-
Derneğin 3 türlü üyesi vardır.
A) ASİL ÜYE
B) FAHRİ ÜYE
C) ONUR ÜYESİ

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI
Madde9-
Aşağıdaki şartları haiz herkes derneğe üye olabilir.
A) 20 yaşını bitirmiş 49 yaşını geçmemiş olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
B) Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
C) Günün şartlarına ve yasaya göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan aylık/yıllık aidatları ve yönetim kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak.
D) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmak ve bununla birlikte üye olmak isteyenin derneğe başvuru dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinden en az üçü tarafından dernek üyeliği veto edilmemiş olmak
E) Derneğimize kişisel olarak ve/veya kişinin mensup olduğu şirket olarak; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, SMMO, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmakla birlikte bir fiil ticari faaliyetle uğraşan ve uğraştığı bu faaliyet TTK kapsamında ticari iş sayılanlar ile çalışmakta olduğu şirket ve firmaların hissedarı veya üst düzey yöneticisi olarak görev yapanlar üye olabileceklerdir. Bununla beraber yukarıda belirtili odalara kayıtlı bulunup serbest meslek mensubu olanlar ve serbest mesleğin yürütülebilmesi için kurulan şirketlerde ve firmalarda hissedar veya yönetici olarak görev yapanlar üye olamaz.
F)Derneğe asil üye olarak kabul edilip kaydı yapılan üyeler kayıt tarihinden itibaren altı ayın dolması ile birlikte dernek genel kurullarında oy kullanma ve yönetim kurulu üyeliğine aday olma hakkını kazanırlar.
G) Yabancı gerçek kişiler ise yukarıda belirtili koşulları sağlamakla beraber Türkiye’de yerleşme hakkına sahip ise derneğe üye olabileceklerdir. Ancak onur üyeliği için bu şart aranmaz.

FAHRİ ÜYELİK:
Madde10- 49 yaşını dolduran üyenin asil üyeliği düşer. Fahri üye olur.
A) Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.
B) Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.

ONUR ÜYESİ OLMA ŞARTLARI:
Madde11-
1-) Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar, Yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine kabul edilirler.
2-) Onur üyelerinin hiç bir organda seçme ve seçilme hakkı yoktur.
3-) Onur üyeleri Genel Kurul ve Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.
4-) Onur üyeleri için yaş haddi aranmaz. Onur üyeleri yıllık aidat ödemezler.

ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL:
Madde12- Tüzüğün 9. Maddesinde öngörülen şartları taşıyan ve yazılı olarak yapılan üyelik başvurusuna, yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karar vererek sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul ve reddi şeklinde verilen kararda gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde13- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri istedikleri zaman istifa etmek sureti ile dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyenler belirttikleri tarihe kadar derneğe olan üye aidat borçlarını ödemekle mükelleftir. Dernek üyeliğinden istifa etmek isteyen üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üye istifa etmiş sayılır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde14-
A- KENDİLİĞİNDEN
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. 6 ay ve üzeri Aidat borcunu ödemeyen genel kurul toplantılarına katılamaz. Söz, oy, ve seçilme hakkını kaybeder. Kayıtlar yönetim kurulunca silinir.


B- ÇIKARILMA
Aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen hususların bir dayanağının bulunduğu ve üye Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısının var olması şartı ile oy çokluğu ile alınacak kararı doğrultusunda dernek üyeliğinden çıkarılır.


A) Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,
B) Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,
C) Üye aidatını 6 ay üst üste ödememek ve yönetim kurulu kararına iki kez yazılı ve şifai olmak üzere taleplerine rağmen ödememekte ısrar etmek,
D) Tüzüğün 9.ve 10. Maddelerindeki yazılan özelliklerden birini kaybetmiş olmak
E) Dernek üyeliğinden çıkarılan üyenin tekrar derneğe üye olma başvurusu ret edilir.

ÜYELERİN HAKLARI :
Madde15- Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi caridir. Dernek üyelerinin adedi sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 9. Maddedeki yazılı özellikleri haiz herkes derneğe üye olabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez. Her asil üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır.


ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Madde16-
A. AİDAT VERME BORCU
Üye aidatları ve giriş aidatları her yönetim döneminde günün ekonomik koşullarına göre yönetim kurulca tespit edilir. Aidatlar en az aylık 120,00TL olup yıllık en az 1.440,00 TL.’ dir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.

B. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


DERNEĞİN ORGANLARI:
Madde17- Derneğin beş çeşit organı vardır.
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) Haysiyet/Disiplin Divanı
E) Yüksek Danışma Kurulu ( Bu kurul en az iki yıl başkanlık yapmış eski başkanlardan oluşur.)

GENEL KURUL:
Madde18- Genel kurul derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından teşekkül eder. Olağan Genel kurul toplantısı üç yılda bir Nisan ayında yapılır. Genel Kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKLİ:
Madde19- Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş (15) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneği internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre yedi günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç ( 6 ) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkralar uygulanır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ:
Madde20- Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde ve dernek merkez salonunda yapılır. Dernek merkez salonu müsait olmazsa yönetim kurulunun belirleyeceği bir başka salonda yapılabilir.


TOPLANTI YETER SAYISI:
Madde 21- Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılması (salt çoğunluk ) ile tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ:
Madde22- Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen ve üyelere bildirilen gün, yer ve saate yapılır. Üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerin karşılarına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise, yönetim kurulu durumu bir tutanakla tespit eder ve Genel Kurul Toplantısı belirtilen 2.toplantı gününe ertelenir.
Yeter sayı sağlanmış ise, yine durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı yönetim kurulunun başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve üç katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalayıp, bütün tutanak ve belgeler yedi (7) gün içinde yeni seçilen yönetime teslim etmek üzere yönetim kuruluna tevdi edilir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde23- Oylama usulü gizli oy ve açık tasniftir. Başkan ve Yönetim Kurulu gizli oyla ve Başkan adayının listesinin blok liste olarak oylanması yoluyla seçilir.
Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından oy kullanıldıktan sonra, mühürlenmiş sandığa atılması usulü ile kullanılır. Oy kullanma süresinin bitiminden sonra kullanılan oyların açık sayım ve dökümü yapılır. Sayım ve dökümü yapılan oyların tutanağa geçirilmesi ile seçim sona ermiş olur.

GENEL KURULUN GÖREVİ VE YETKİLERİ:
Madde24- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
A) Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü taktirde yönetim kurulunu ibra etmek.
B) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.
C) Gizli oy, açık tasnifle yönetim kurulu için 13 asil, 13 yedek, denetleme kurulu için 3 asil, 3 yedek, haysiyet/ disiplin divanı için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.
D) Yönetim Kurulu tarafından dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını tetkik etmek ve karara bağlamak.
E) Gerektiğinde derneğin ikametgahı ve gayesinin tahakkuku için bina satın almak, satmak, lüzumuna göre ipotek yapmak ve ipoteği fesih etmek hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek.
F) Dernek amaçlarını gerçekleştirmesi ve amaç ile ilgili faaliyetler hakkında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak.
G) Lüzumu halinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.
H) Derneğin başka bir dernekle birleşmesi, vakıf kurması, veya vakıflara üye olması veya federasyona/konfederasyona katılması, federasyondan ayrılması veya gönderilecek delegeyi seçmesi hususunda karar vermek ve bu karar gereğince yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki vermek
İ) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması,yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşa üye olarak katılmasına, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için gerekli yerlere başvuruda bulunması için Yönetim kuruluna yetki vermek.
J) Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulda yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU:
Madde25- Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Üç yıl süre ile onüç asil, onüç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilme yeterliliği için en az 6 aylık dernek üyesi olma ve yine yönetim kurulu başkanı seçilme yeterliliği içinde en az 2 yıl dernek üyesi olma koşulunu sağlamak gerekmektedir. Bununla birlikte azami üst üste koşulu aranmaksızın iki dönem yönetim kurulu başkanlığı ve üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi dışında üç dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olması Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmasına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine engel değildir.

Yönetim kurulu seçimleri gizli oyla yapılır. Asil üyelerden boşalan hallerde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantısına 1 yıl içinde ard arda 3 kez mazeretsiz katılmayan üyenin, asil üyeliği düşer yerine yedek üyelerden bir üye gelir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde26- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
A) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
B) Kendi üyeleri arasında iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerek göreve başlamak.
C) Genel Kurulu normal veya diğer hallerde olağanüstü toplantıya çağırmak.
D) Derneğe üye alınmasına, giriş aidatının zamanın ekonomik koşullarına göre belirlenmesine ve tahsiline karar vermek ve dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlayarak, neticeyi istifa eden üyeye bildirmek.
E) Yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
F) Bankadan çekilecek paralar için başkan ve yönetim kurulu üyelerinden birine yetki vermek. (Bankadan paralar yönetim kurulundan en az iki kişinin imzasıyla çekilir)
G) Alındı belgeleri bastırmak ve yetki belgesi hazırlamak ve ilgili makama bildirmek.
H) Dernekte ihracı gerektiren hal ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını görüşerek, dernekten ihracına kadar gidebilecek hukuki süreci işleterek karar vermek.
I) Dernekte üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçilerin adedini tespit ederek, derneğe personel ve işçi alınmasına karar vermek.
İ) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların açık kimliği yazılı belgeyi ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduğunu gösterir belgeyi almak
J) Ayda en az iki defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak. K)Yukarıdaki 26.madde bendlerinde yönetim kurulunun görevi olarak sıralanan ve ilgili mevzuatın yönetim kuruluna yüklediği işleri yapmak
L)-Derneğin, tüzükte sıralanan amaçlarına uygun değişecek platformlara, kurucu üye ve /veya üye olarak katılmasına karar vermek
M)-Derneğin üye olduğu üst kuruluşlara dernek adına delege ve/veya temsilci seçmek

Madde27- Yönetim Kurulu, başkanın ve yönetim kurulundan üç üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir. Toplantılara üst üste üçten fazla mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer.
Yapılan yönetim kurulu toplantılarına en az 7 yönetim kurulu üyesi iştirak eder. Karar çoğunlukla alınır. Yediden az üye ile yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.
Yönetim kurulu üyelerinden asil üyelerin istifası ve/veya başka nedenlerle yönetim kurulu asil üyeliğinde boşalma olduğunda yedek yönetim kurulu üyeleri, yedek yönetim kurulu üyeleri arasından seçilme yeterliliğine göre göreve çağırılır. Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifalar ve ayrılmalar sebebiyle boşalan yerleri yedek yönetim kurulu üyeleri dolduramaz ve mevcut asil üye sayısı yönetim kurulu tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu gibi hallerde çağrının yapılmaması karşısında, dernek üyelerinden biri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.


DENETLEME KURULU:
Madde28- Denetleme kurulu genel kurul toplantısı ile üç yıl süre ile seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir.
Denetleme kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Verilen Denetleme Kurulu raporları derneğin internet sitesinde yayınlanır. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


HAYSİYET DİVANI:
Madde29- Genel Kurulca üç yıl süreyle 3 asil, 3 yedek üye olmak üzere seçilir.

GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde30- Haysiyet divanı dernek tüzüğüne, amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesini yönetim kuruluna teklif eder, yönetim kurulu haysiyet divanının bu teklifi ile bağlı değildir.
A) Uyarı cezası vermek.
B) Bir yılı aşmamak üzere geçici çıkarılmak.
C) Dernek üyeliğinden ihraç.

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ:
Madde31- Haysiyet divanına sevk nedenleri şunlardır;
a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.
b) Genel kurul kararına uymamak.
c) Yönetim kurulu kararına uymamak.
d) Dernek içinde veya dışında dernek amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.
e) Derneği siyasi amaçlara alet etmek.

YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde32-
1) Genel olarak Türkiye’ nin ve özel olarak Denizli’ nin ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.
2) Derneğin amaçlarını en uygun şekilde gerçekleştirebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
3) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.
4) Yönetim Kurulu’ nun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Madde33- Genel kurulca seçimi izleyen 30 (OTUZ) içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, TC.Kimlik numaraları, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahlarını içerir Genel Kurul Sonuç Bildirimini dernek merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü’ne) yazı ile bildirilir.

ŞUBELER
Madde34-
A-Şubelerin kuruluşu Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
B-Şubelerin Görev ve Yetkileri -Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
C-Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler – Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.
D-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği –Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
E) Şubelerin kararları Şubelerin alacağı kararlar, genel merkez kararlarına ve genel merkez tüzüğüne aykırı olamaz.
F) Şube ödentisi Şubeler üye giriş aidatlarının yüzde 50' sini ve mutat üye aidatlarının yüzde 20' sini genel merkeze öderler.
G) Merkez Genel Kuruluna katılım Dernek genel merkezine karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen şubelerin delegelerinin merkez genel kuruluna seçme ve seçilme hakları yoktur.
H)-Şube Genel Kurulu: Şube üyelerinin tamamından oluşur.
İ)-Şube Yönetim Kurulu: Şubenin yürütme organıdır. Şube Genel Kurulu tarafından iki (2) yıl müddetle 7 asil 7 yedek olmak üzere şube üyeleri arasından seçilir.
J)-Şube Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından şubenin üyeleri arsından iki(2) yıl müddetle 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, denetimini yapar, bir rapor halinde genel merkez yönetim kuruluna sunar. Denetleme kurulu, şube faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarını, her altı (6) ayda bir genel merkez yönetim kuruluna sunmaya mecburdur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Madde35-
a)
1-Üye aidatları ,
2-Giriş aidatları,
b) Dernekçe tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, yemekli eğlence gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
c) Bağış ve yardımlar.
d) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.
e) Lokal gelirleri.
f) Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler.

DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USUL:
Madde36- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanması 5 (beş) yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi ile aidat ve bağışlar toplanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler dernek yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Dernek adına dergi, gazete ve öteki basılı eserler vermek ve bunlar karşılığında bağış hariç para ve başkaca yardım toplamak yasaktır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Bildirim Yükümlülüğü
-Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.
-Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
-Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
-Değişikliklerin Bildirilmesi Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR:
Madde37- Dernek siyasi partilerden, herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.


DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:
Madde38- Dernek işletme hesabı esasına göre defter tutar. Yıllık brüt gelirin kanuni haddi aşması durumunda ise takip eden hesap döneminden başlanarak bilanço esasına göre defter tutar. Dernek aşağıdaki defterleri tutar.
a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları,giriş aidatları bu deftere yazılır.
b) Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararı ve tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.
c) Evrak kayıt Defteri: Gelen ve Giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) İşletme hesabı defteri: Dernek namına alınan bütün paraları aldıkları ve harcanan paraların da verdikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere de gösterir.
e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu defterlere işlenir
f)Alındı Belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Dernek bunlar dışında lüzumlu defter ve kayıtları tutabilir. Bu defterler işleme konmadan önce noterden veya il Dernekler Müdürlüğünden tasdik ettirilmesi mecburidir. Defterler sayfa bitene kadar kullanılır ve ara tasdiki yaptırılmaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
Madde39- İç Denetim Derneğin iç denetimi Dernekler Yasası ve dernekler tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak, Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyelerin arasında olan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planını ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirile bilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olarak genel kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılabilir.
Borçlanma
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
Madde40- Dernek yönetim kurulu veya asil üyelerin gerekçeli teklifleri üzerine yapılır. Ancak tüzük tadilinin gerçekleştirilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte ikisinin) çoğunluğunun toplantıya katılımı şarttır ve ayrıca katılan üyelerin de 2/3 çoğunluğunun tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fakat bu 2.toplantıda da tüzük değişikliği için, toplantıya katılanların 2/3 ünün olumlu oy kullanması şarttır. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul gündeminde konulmak ve bir ay önce değişiklik önerileri yazılı bir biçimde üyelere bildirmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir.


Madde41- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3' ünün toplantıda bulunması şarttır. Fesih kararı hazır bulunanların 2/3’ünün oyu ile geçerli olmak üzere alınır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde tüzüğün 21. maddesi hükümlerine göre ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olmamak koşulu ile fesih konusu görüşülebilir. Ancak derneğin feshine karar verilmesi için, her iki toplantıda, toplantıya katılan üyelerin 2/3' ünün derneğin feshi lehine oy kullanmaları şarttır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafında yasal süre içinde mahalli mülki amirliğine bildirilir. Fesih ile ilgili karar oylaması açık yapılır.

DERNEĞİN TASFİYESİ:
Madde42- Derneğin tasfiyesine fesih kesinleştikten sonra başlanır. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde DENİZLİ GENÇ İŞİNSANLARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Türkiye Kızılay Derneğine devredilir. Mahkemece fesih edilmesi halinde veya genel kurul herhangi bir karar almamış ise derneğin bütün mal ve parası ile hakları hazineye devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


DERNEĞİN KURUCULARI:
Madde43-
Gültekin Okay SALGAR Aziz oğlu 1953 Kars doğumlu Sanayici
Çamlık 41 Evler No:670 DENİZLİ

Mehmet Emin TOKER Mustafa oğlu 1956 Güney doğumlu Sanayici
Dükkanönü Mah. İstiklal Cad. No:77/14 DENİZLİ

Haşmet EKE Mehmet oğlu 1957 Denizli doğumlu Sanayici, Tüccar
Kenan Evren Bul. Adil Bey Apt. Kat:4/7 DENİZLİ

İsmet ABALIOĞLU Cafer oğlu 1952 Denizli doğumlu Sanayici
Saltak Mah. Oğuzhan Cad. No:66 DENİZLİ

Bekir URGANLIOĞLU Emin Süreyya oğlu 1951Denizli doğumlu Tüccar
Çaybaşı Mah. Mimar Sinan Cad. No:19/11 DENİZLİ

Mehmet EKİZLER Mehmet Halit oğlu 1954 Denizli doğumlu Tekstilci
Saraylar Mah. 2.Tic. Sok. No:5 DENİZLİ

Hasan BOZBAY Mehmet oğlu 1955 Denizli doğumlu Tekstilci
Kaplanlar Mah. Çarşı Sok. No:162 DENİZLİHakan URHAN
Yönetim Kurulu BaşkanıEmel DEMİR Mehmet ERİŞKİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMehmet ÇAKMAK Cevat Fahri BERMANT
Genel Sekreter Sayman


Emin TERZİOĞLU Sinan SALGAR
Üye Üye


Berkay ALKAYA Cahide Fenli AKMAN
Üye ÜyeCengizhan ÖZTÜRK Cihan Emre İNCEOĞLU
Üye Üye


Fatih KUNDAK Güliz KELLECİ CENGİZ
Üye Üye

Halit COZA Hasan DEMİR
Üye Üye


Mehmet GÜNEY Serdar DİNÇ
Üye Üye