Komisyonlar

ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİSYONU
AMACI:

*Yeni ve nitelikli üyelerin derneğe kazandırılması ve DEGİAD’ın gücünü artırması için çalışmalar yapar.

FAALİYET ALANI:

*DEGİAD'a başvuran üye adayları için ön araştırma yapmak, üyelik sıfatına uygun olup olmayacağına
karar vermek.

*Üyelerle ilgili olarak gelen şikayetleri araştırmak sonucuna bağlanmak, gerekenleri disiplin
kuruluna aktarmak.

*Yönetim kurulunun onayladığı bütün yeni üyelerle ve mevcut üyelerle yakın temas kurmak ve
iyi ilişkiler geliştirmek. Aidiyet geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak

*DEGİAD Üyelerinin faaliyetlere aktif katılımı için yönetim kurulu ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu ile
ortak çalışmalar yaparak yönetim ve üyeler arasındaki iç iletişimi güçlendirecek ve geliştirecek
çalışmalar yapmak.

*Üye işyerlerine ziyarette bulumak, talep ve önerilerini dinlemek.
ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİSYONU
Cihan İnceoğlu
Hasan Demir
Mehmet Erişkin
Mehmet Güney
Serdar Dinç
Sinan Salgar

İŞ ve GENEL PROJELER KOMİSYONU
AMACI:

DEGİAD'ın misyon ve vizyonu çerçevesinde, proje ve iş geliştirme ile ilgili alternatif çözümler
üretmek, yurtiçi ve yurtdışı kaynak, iş, çalışma ve ekonomi ile ilgili gelişen yapıları yakından takip edip
üyelerinin kullanımına hazır hale getirmek. Proje ve iş teklifleri olan veya Türkiye’de yatırım ve proje
çalışmalarını arttırmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcılarla DEGİAD üyelerinin birlikte yapabilecekleri
konular ile ilgili stratejiler geliştirmek.

FAALİYETLERi:

*DEGİAD üyeleri arasında yapılması mümkün olabilecek yeni yatırım alanlarının tespit edilmesi için
fizibilite çalışmaları yaptırmak yada yapılmış fizibilite çalışmalarını üyelerine sunarak ortaya çıkan
alanlarla ilgili olarak yatırıma yönlendirme çalışmalarında yol haritası oluşturmak ve iş yapma potansiyelini
harekete geçirici organizasyonlar yapmak.

*Dernekte sürekli işleyen proje mekanizması oluşturmak ve yeni projelerle ilgili olarak
“proje üretim merkezi” oluşturmak.

*DEGİAD üyelerinin yatırımlarında kullanabileceği teşvik ve hibe programlarından haberdar
olmasını sağlamak ve proje üretimi ile ilgili olarak teşvik edici bir sistemin meydana gelmesini ve
yürümesini sağlamak.

*Teşvik, hibe kredi imkanı sağlayan ulusal ve uluslararası proje, iş geliştirme, finans değerleme
kuruluşları, Kalkınma Ajansları ve kamu kurumları ile ilişki kurmak ve geliştirmek ,meydana gelecek iş ve
sermaye imkanlarını DEGİAD üyeleri ile paylaşarak sürdürülebilir iş alanları oluşturmak.

*DEGİAD üyelerinin ticari, kültürel, istihdam ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik, kalıcı,
sürdürülebilir, sonuç alıcı yaklaşımlar bulmak; geliştirmek ve uygulamak,paneller ve seminerler
düzenleyerek ulusal ve uluslararası altyapı çalışmaları yapmak

*Sektörel toplantılar düzenleyerek üyelerinin ihtiyaçlarını analiz etmek ortak sorunlara ortak
çözümler üretmek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta
olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunmasında önayak olmak.

*Sektörel toplantılarda aynı sektörde birbirine tedarikçi olabilecek üyeleri bir araya getirerek, üyeler
arasında tanışmayı ve kendi aralarındaki ticari iletişimin artırılmasını sağlamak .

*Denizli ilinin ve bölgesindeki hem kültürel hem de doğal miraslarına sahip çıkarak Denizli ilinin
ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlayacak projelere önderlik etmek.

*Stratejik amaç ve hedeflere yönelik , üyelerin bilgi birikimlerini artırıcı teknik geziler düzenler.

*Anket çalışmalarını yapar.
İŞ ve GENEL PROJELER KOMİSYONU
Cahide Fenli Akman
Emin Terzioğlu
Fatih Kundak
Güliz Kelleci
Halit Coza
Berkay Alkaya
Cengizhan Öztürk

SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU
AMACI :

DEGİAD üyeleri arasında dayanışmayı ve işbirliğini sağlamak amacı ile DEGİAD adına yapılacak
faaliyetlerin, organizasyonların, etkinliklerin vb. gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

FAALİYETLERi :

*Üyeler arası sinerji ve kaynaşmayı sağlayacak faaliyetler düzenler.

*Sportif faaliyetleri düzenler (basketbol vs. turnuva organizasyonları)

*Sosyal faaliyetler düzenleyerek yemek ve gezi organize eder.

*Konferans, Eğitim,Panel vb etkinlikler düzenler.

*Tiyatro, Sinema, Konser vb. sanatsal faaliyetleri düzenler.
SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU
Serdar Dinç
Cihan İnceoğlu
Mehmet Erişkin
Sinan Salgar

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU
AMACI:

DEGİAD ı dünyaya tanıtmak ve DEGİAD üyelerinin uluslararası düzeyde ticaret, yatırım,
üretim ve işbirliği yapmalarına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

FAALİYET ALANI:

*Her ülke hakkında bilgi toplamak , yatırım ve yatırımcı imkanlarını araştırmak,
bunların üyelere ulaşmasını sağlamak.

*Dış ülke temsilcilikleriyle temas kurarak, (Büyükelçi, Konsolos, Ticari Ataşe, Basın,
Ticaret ve Sanayi Birlikleri, Siyaset ve İş İnsanları vb) dış ülkelerden ticaret heyetleri
davet etmek ve ya Dış ülkelere iş gezileri düzenlemek.

*Uluslararası İş Forumu oluşturmak.

*Uluslararası Fuar ziyaretleri organize etmek.

*Dünya ekonomisinin canlı olarak takip etmek ve yorumlayarak üyelere aktarmak.

*İthalat ve ihracatla ilgili enformasyon oluşturmak, mevzuat danışmanlığı imkanları geliştirmek.

*İhracat imkanları konusunda dünya ülkeleri hakkında bilgi oluşturmak ve üyelerle paylaşmak.

*Yurtdışında faaliyet gösteren muadil dernekler ve odalarla temas edip, ilişkiler kurmak.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU
Güliz Kelleci Cengiz
Fatih Kundak
Halit Coza
Sinan Salgar

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER
AMACI:

Tanıtım ve Medya ilişkilerini sağlayarak; DEGİAD'ın görünen yüzünü derneğin hedeflerine,
misyon ve vizyonuna en uygun ve en güzel şekilde tanıtmakla görevlidir.

FAALİYETİ:

*Sosyal Medya Yönetimi, dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaları
başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır.

*DEGİAD ın tanıtım ve medya faaliyetlerini geliştirerek, basın duyurularını yaparak,
basın-medya ilişkilerini geliştirerek DEGİAD ın Kamuoyundaki bilinirliğini daha iyi noktalara
taşımak için çalışmalar yapar.

*Web sitesini takip etmek ve gerekli görülen düzenlemeleri yapmak Derneğin faaliyetlerinin
duyurulmasında ve tanıtılmasında basın kuruluşlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak

*STK, üye olunan Federasyon ve Konfederasyonlar ile ilişkileri yürütür ve bunlar ile ortak projeler
gerçekleştirir.
BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER
Emel Demir
Cahide Fenli Akman
Emin Terzioğlu
Berkay Alkaya