Bize Ulaşın: 0 258 211 82 83
Gelir Vergisi ve SGK Primi İndirimi 09.02.2017 tarihli 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile; İşkur aracılığı ile işe alınacaklara Gelir Vergisi ve SGK Prim İndirimi getirilmiştir.

01.02.2017 tarihinden sonraki işe alımlarınızı uygulama esaslarına göre yaparsanız; asgari ücretli bir işçi için aylık SGK’ya ödenecek 666,56 TL ve Vergi dairesine ödenecek 106,81 TL işçi maliyetine destek alabilirsiniz. Destek süre sonu 31.12.2017’dir. Destek tutarı istihdam edilecek personelin çalışma gün sayısına ve asgari geçim indirimi tutarına göre değişiklik gösterecektir. 2017 Yılı için açıklanan Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Hesabına bakacak olursak; Brüt Ücret Tutarı 1.777,50 SGK Prim İşçi Payı 248,85 SGK İşsizlik İşçi Payı 17,75 Toplam SGK Primi 266,63 Vergi Matrahı 1.510,88 Gelir Vergisi Kesintisi 226,63 Damga Vergisi Kesintisi 13,49 NET İŞÇİYE ÖDENECEK TUTAR 1.270,75 Asgari Geçim İndirimi 133,31 Toplam İşçiye Ödenecek +AGİ 1.404,07 SGK Prim İşveren Payı 364,39 SGK İşsizlik İşveren Payı 35,55 TOPLAM İŞÇİ MALİYETİ 2.177,44 SGK’ya ödenecek Tutar 666,56 Muhtasar Ödenecek Tutar 106,81 Kanun hükmünde kararnameye göre; SGK prim indirimi uygulama kapsamı, *İstihdam edilecek personelin İşkura kayıtlı işsiz olması, *İstihdam edilecek personelin, son üç aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması, *2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla, 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere; sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL çarpılması sonucu bulunan tutar, kuruma ödenecek tüm primlerden mahsup edilir. Gelir Vergisi İndirimi uygulama kapsamı; *İstihdam edilecek personelin İşkura kayıtlı işsiz olması, *İstihdam edilecek personelin, son üç aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması, *2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla, 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere; 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Kararname yazıda sunulmuştur. Daha detaylı bilgi ve firmanız uygulamaları için Mali Müşavirinizden profesyonel destek alınız… İyi Çalışmalar, Mehmet Uğur ÇOBAN SMMM Degiad Yönetim Kurulu Üyesi 09 Şubat 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29974 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ________________ Karar Sayısı: KHK/687 MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır. İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz. Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez. Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” MADDE 13 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.(Yürürlülük tarihi 09/02/2017) MADDE 14 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. NOT: Maddelerde geçen Kurum ; TÜRKİYE İŞ KURUMUDUR. (İŞKUR)

Aramıza Katılmak İster Misiniz?   Üye Olun.


DEGİAD’IN VİZYONU;

Serbest piyasa ekonomisi, küçülmüş devlet yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, yerel sorunlarını çözmüş büyük şehir DENİZLİ ve bu ülkeye, bu şehre yaraşır genç işadamları….
İLETİŞİM
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82
E-posta : degiad@degiad.org.tr

© 2018 Degiad Tüm Hakları Saklıdır.