Bize Ulaşın: 0 258 211 82 83
Geçici İş İlişkisi Geçici İş İlişkisi yasa tasarısı, 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de 6715 sayılı kanunun 1. maddesi ile 4857 sayılı kanunun 7. maddesinde yeni düzenlemeler yapılarak, yürürlüğe girmiştir.

Tasarı ortaya çıktığında kamuoyunun ilgisini çekmiş, işçi ve işveren sendikalarınca uzun süre tartışılmıştı. Üretim faktörleri açısından sermaye-emek ilişkisini farklı bir boyuta taşıyacak olan yasa, iş hayatına yeni esnek çalışma modelleri getirmesi açısından olumludur. Yasa ile amaçlanan; işyerinde belirli bir süreli iş için ortaya çıkan personel açığının, yeni bir personel istihdam edilmeden giderilmesidir. Şöyle ki; kadın işçinin ücretsiz doğum iznine ayrılması, askerlik nedeni ile işçinin işten ayrılması, işyerinde fazla çalışma yapılarak yerine getirilmesi mümkün görülmeyen bir siparişin hazırlanması, mevsimlik olan işler, işyerinde bir veya birden fazla işçinin sürekli raporlu hastalığı ve buna benzer işçinin iş sözleşmesinin askıya alındığı hallerde geçici işçi çalıştırılması mümkün olacaktır. Geçici iş ilişkisi temin edilirken, kanunun sağladığı hak ve yükümlülüklere dikkat edilmesi gerekmektedir. İşverenin, işletme faaliyetlerine konu işlerde devamlı surette geçici işçi çalıştıramayacağı kanunda açıktır. İşletmenin normal ve sürekli faaliyetlerinde kural, işverenin belirsiz süreli sözleşme ile işçi çalıştırmasıdır. Aksi bir uygulama muvazaalı bir işlem olur ve kanuna karşı aykırılık teşkil eder. **Kanunun Kapsamı ve Uygulama Esasları Soru – Cevap; 1-Geçici İşçi Nereden Temin Edilebilir Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler grubuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. 2- Geçici İşçi Hangi Durumlarda Alınabilir a) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde, b) Mevsimlik tarım işlerinde, c) Ev hizmetlerinde, d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde, f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde, g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, kurulabilir. 3- Hangi İşverenler Geçici İşçi Çalıştırabilir 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29 uncu maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında geçici iş ilişkisi kurulamaz. Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz. 4- Geçici İşçi Ne Kadar Süre İle Çalıştırılabilir a) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde, bu hallerin devamı süresince, b) Mevsimlik tarım işlerinde süre sınırı olmaksızın c) Ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın. d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, en fazla dört ay. e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde, en fazla dört ay. f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde, en fazla dört ay. g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, en fazla dört ay. Geçici işçi çalıştırılması süresi (g) bendi hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz. 5- Bir İşveren Ne Kadar Geçici İşçi Çalıştırabilir Geçici işçi sayısında normal olarak bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, 30 uncu maddenin uygulanmasında özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil edilmez. Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz. 6- Geçici İşçinin İşvereni Kimdir Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur 7- Geçici İşçinin Ücret ve Sigorta Primlerini Kim Öder Geçici işçinin ücret ve sigorta primlerini özel istihdam bürosu öder. 8- Geçici İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Kim verecektir Geçici işçi çalıştıran işveren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 9- Geçici İşçi İhbar, Kıdem Tazminatı Alabilir mi? Geçici işçi çalıştıkları işverenlerden kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade tazminatı alamaz. 10- Geçici İş İlişkisinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüşmesi Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi hâlinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur. 11- Holding Bünyesi İçinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Başka Bir İşyerinde Görevlendirme Yapılmak Suretiyle Geçici İşçi Çalıştırılması İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa yenilenebilir. İşçisini geçici olarak devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden işveren ile birlikte sorumludur. Dördüncü, beşinci, onuncu ve on dördüncü fıkralar ve dokuzuncu fıkranın (a) ve (f) bentleri ile (d) bendinin birinci cümlesinde düzenlenen hak ve yükümlülükler bu fıkraya göre kurulan geçici iş ilişkisinde de uygulanır. Saygılarımla, Mehmet Uğur ÇOBAN Degiad YK Mali İşler Koordinatörü

Aramıza Katılmak İster Misiniz?   Üye Olun.


DEGİAD’IN VİZYONU;

Serbest piyasa ekonomisi, küçülmüş devlet yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, yerel sorunlarını çözmüş büyük şehir DENİZLİ ve bu ülkeye, bu şehre yaraşır genç işadamları….
İLETİŞİM
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82
E-posta : degiad@degiad.org.tr

© 2018 Degiad Tüm Hakları Saklıdır.