DERNEĞİMİZİN 28. OLAĞANÜSTÜ SEÇİMSİZ GENEL KURULU

Genel Kurulumuz 12.03.2019 Salı Günü, saat: 17.30 dan itibaren DEGİAD Dernek Merkezinde yapılacaktır.

SAYIN ÜYEMİZ,


DERNEĞİMİZİN 28. “OLAĞANÜSTÜ-SEÇİMSİZ GENEL KURULU‘NUN GENEL KURULU” nun
12.03.2019 Salı Günü, saat: 17.30 dan itibaren DEGİAD Dernek Merkezinde yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantının 19.03.2019 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına,
Bu toplantılarda aşağıda tespit edilen gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiş olup,
Sizlere bu toplantımızı, E-POSTA adresinize E-MAİL GÖNDERİLMESİ, ayrıca derneğe bildirdiğiniz cep telefonun numaranıza SMS GÖNDERİLMESİ ve de www.degiad.org.tr adresli DERNEK WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLMESİ yollarıyla duyurmaktayız.
Genel kurul toplantımızda buluşmak üzere, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Saygılarımızla.
Hakan URHAN
DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM MADDELERİ DUYURUSU:

1-Açılış ve yoklama.

2-Toplantı Divanı Seçimi(1 Başkan ve 2 Yazman)

3-Atatürk ve Şehitlerimiz için Saygı duruşu.

4-Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması

5-Faaliyet Dönemi gelir-gider hesaplarının okunması, görüşülmesi, oylanması

6-Denetleme Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması

7-Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, oylanması

8- TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ görüşülmesi oylanması:

Yönetim Kurulu tarafından;

DERNEĞİN ADI:

Madde1- Derneğin Adı (DEGİAD) DENİZLİ GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’ DİR.

şeklindeki maddenin

DERNEĞİN ADI:

Madde1- Derneğin kısa adı (DEGİAD) uzun adı ise DENİZLİ GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’ dir.

Derneğin logosu tüzüğün ek maddesinde görsel olarak yer almaktadır.

Şeklinde değiştirilmesi

DERNEĞİN İKAMETGAHI:

Madde3- Derneğin Genel Merkezi DENİZLİ ilindedir. Ancak Genel Kurul Kararı ile başka yere nakil edilebilir.

şeklindeki maddenin son cümlesinin değiştirilmesiyle;

DERNEĞİN İKAMETGAHI:

Madde3- Derneğin Genel Merkezi DENİZLİ ilindedir. Dernek merkezinin başka bir ile taşınması yasaktır.

şeklini alması
DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:
Madde5-
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi gibi basılı ve/veya e-ortam yayınları ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fekketmek
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
17-İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
18-Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerinin rekabet gücünü ve araştırma geliştirme faaliyetlerini artırabilmeleri, teknoloji üreten ve ihracat yapan işadamları konumuna gelebilmeleri için çalışmak, destek vermek,
19-Üyelerinin iş yatırımlarının ve ihracatlarının önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak, yol gösterici. çalışmalar yapmak,
20-Amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere bilimsel araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, iş dünyası-üniversite öğrencileri entegrasyonunu sağlamak, üyelerinin işyerleriyle, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencileri buluşturacak organizasyonlar yapmak
21-Üyelerini, işyerlerini ve sektörlerini tanıtıcı toplantılar-sosyal buluşmalar düzenlemek,
22-Dernek merkezinin ve de üyelerinin toplam kalite ilkeleri ışığında, kalite ve verimlilik anlayışıyla tanışması ve çalışabilmesi için çalışmalar yapmak
23-Üye eş ve çocukları için sosyal-kültürel-eğitici faaliyetler yapmak
24-İş dünyasına kalifiye ara elaman yetişmesi için, bu konudaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin, iş dünyasının beklentilerine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için, araştırmalar yapmak, tesbitlerde bulunmak, öneriler geliştirmek, eğitim kurumlarına destek vermek, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunmak
25-DENİZLİ’nin ticaret ve sanayii sektörlerinin tanıtılması, şehirde sektör zenginliği-çeşitliliği yaratılması yönünde çaba göstermek, araştırma, planlama, tanıtım çalışmaları yapmak
26-Her konuda toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, iş dünyasında da işçi ve işverenlerin, işyerinin-sektörün-şehrin-bölgenin-ülkenin kalkınması hedefinde buluşarak, işbarışı içinde çalışabilmeleri için girişim ve faaliyetler yapmak, ilgili özel ve resmi kişi ve kuruluşlar ve de kamuoyu ile bunları paylaşmak
27-Sektörel gelişmeler için, uluslararası düzeyde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını araştırmak, geliştirmek,
28-Üyeleri için kaliteli-verimli insan kaynakları yaratmak ve iş arayan gençlerin iş dünyasıyla buluşmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları, seminerler, tanışma toplantıları düzenlemek 29-Şehrimizin tabiat kaynaklarının zenginleşmesi, bakımı, üyelerinin ve hemşehrilerinin etkin ve verimli yaralanmasının sağlanmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, bu konudaki tesbit ve görüşlerini resmi-özel kişi ve kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda verilen görevleri fiilen yerine getirmek
30-Üyelerinin ve hemşehrilerinin menfaatine olacak şekilde, yerel yönetimlerin çalışmalarını izlemek,, şehrin daha yaşanılır bir kent olabilmesiyle ilgili olarak, eleştiri ve önerilerde bulunmak, bunları gerekli resmi kuruluşlara, özel şahıslara ve kamuoyuna iletmek, Valilik Makamı ve Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan komisyonlara temsilci göndermek, bu konuda diğer STK larla düşünce ve hareket birliği oluşturmak,
31-Kadınlara, Gençlere ve Engellilere yönelik çalışmalara destek olmak, bu kesimlerle ilgili projelerde kolaylaştırıcı olarak yer almak

şeklindeki maddenin (bazı bentlerinin)

DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:

Madde5-

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayni veya nakdi yardımda bulunmak,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi gibi basılı ve/veya e-ortam yayınları ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, bunun yanında kooperatif kurmak, işletmek veya üye olmak

7- Denizli’nin ekonomik ve sosyal yapısının geliştirilmesi amacına hizmet etmeye yönelik olmak üzere her türlü teknik ve proje bazında yarışmalar düzenlemek

8- Denizli’nin sosyal ve ekonomik yapısının geliştirilmesi için geliştirilen projelerin geliştirilmesi yürütülmesi ve özellikle ilgili projelerle ilgili hizmet alımı için yasal mevzuat çerçevesinde ihale/ihaleler düzenlemek

9-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

10-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fekketmek

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

17-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

19-İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapmak,

20-Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerinin rekabet gücünü ve araştırma geliştirme faaliyetlerini artırabilmeleri, teknoloji üreten ve ihracat yapan işadamları konumuna gelebilmeleri için çalışmak, destek vermek,

21-Üyelerinin iş yatırımlarının ve ihracatlarının önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak, yol gösterici. çalışmalar yapmak,

22-Amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere bilimsel araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, iş dünyası-üniversite öğrencileri entegrasyonunu sağlamak, üyelerinin işyerleriyle, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrencileri buluşturacak organizasyonlar yapmak

23-Üyelerini, işyerlerini ve sektörlerini tanıtıcı toplantılar-sosyal buluşmalar düzenlemek,

24-Dernek merkezinin ve de üyelerinin toplam kalite ilkeleri ışığında, kalite ve verimlilik anlayışıyla tanışması ve çalışabilmesi için çalışmalar yapmak

25-Üye eş ve çocukları için sosyal-kültürel-eğitici faaliyetler yapmak

26-İş dünyasına kalifiye ara elaman yetişmesi için, bu konudaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin, iş dünyasının beklentilerine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için, araştırmalar yapmak, tespitlerde bulunmak, öneriler geliştirmek, eğitim kurumlarına destek vermek, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunmak

27-DENİZLİ’nin ticaret ve sanayi sektörlerinin tanıtılması, şehirde sektör zenginliği-çeşitliliği yaratılması yönünde çaba göstermek, araştırma, planlama, tanıtım çalışmaları yapmak

28-Her konuda toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, iş dünyasında da işçi ve işverenlerin, işyerinin-sektörün-şehrin-bölgenin-ülkenin kalkınması hedefinde buluşarak, işbarışı içinde çalışabilmeleri için girişim ve faaliyetler yapmak, ilgili özel ve resmi kişi ve kuruluşlar ve de kamuoyu ile bunları paylaşmak

29-Sektörel gelişmeler için, uluslararası düzeyde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını araştırmak, geliştirmek,

30-Üyeleri için kaliteli-verimli insan kaynakları yaratmak ve iş arayan gençlerin iş dünyasıyla buluşmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları, seminerler, tanışma toplantıları düzenlemek

31-Şehrimizin tabiat kaynaklarının zenginleşmesi, bakımı, üyelerinin ve hemşehrilerinin etkin ve verimli yaralanmasının sağlanmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, bu konudaki tespit ve görüşlerini resmi-özel kişi ve kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda verilen görevleri fiilen yerine getirmek

32-Üyelerinin ve hemşerilerinin menfaatine olacak şekilde, yerel yönetimlerin çalışmalarını izlemek,, şehrin daha yaşanılır bir kent olabilmesiyle ilgili olarak, eleştiri ve önerilerde bulunmak, bunları gerekli resmi kuruluşlara, özel şahıslara ve kamuoyuna iletmek, Valilik Makamı ve Belediye Başkanlığı’nca oluşturulan komisyonlara temsilci göndermek, bu konuda diğer STK larla düşünce ve hareket birliği oluşturmak,

33-Kadınlara,Çocuklara, Gençlere ve Engellilere yönelik çalışmalara destek olmak, bu kesimlerle ilgili projelerde kolaylaştırıcı olarak yer almak

34- Gıda Bankacılığı kapsamında çalışmalar yapmakŞeklini almasıMadde9-
ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI
Aşağıdaki şartlara haiz herkes derneğe üye olabilir.
A) 20 yaşını bitirmiş 55 yaşını geçmemiş olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
B) Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
C) Günün şartlarına ve yasaya göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan yıllık aidatları ve yönetim kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak.
D) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmak.
E) ”Derneğimize kişisel olarak ve/veya kişinin mensup olduğu şirket olarak; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olabilenler ile çalışmakta olduğu şirket ve firmaların hissedarı veya yöneticisi olarak görev yapanlar üye olabileceklerdir.” F) (Yabancı gerçek kişi ise) TÜRKİYE’de yerleşme hakkına sahip olmak ( onur üyeliği için bu şart aranmaz ).

şeklindeki maddenin bazı cümlelerinin

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde9-

Aşağıdaki şartları haiz herkes derneğe üye olabilir.

A) 20 yaşını bitirmiş 49 yaşını geçmemiş olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

B) Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

C) Günün şartlarına ve yasaya göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan aylık/yıllık aidatları ve yönetim kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak.

D) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmak ve bununla birlikte üye olmak isteyenin derneğe başvuru dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinden en az üçü tarafından dernek üyeliği veto edilmemiş olmak

E) Derneğimize kişisel olarak ve/veya kişinin mensup olduğu şirket olarak; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, SMMO, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmakla birlikte bir fiil ticari faaliyetle uğraşan ve uğraştığı bu faaliyet TTK kapsamında ticari iş sayılanlar ile çalışmakta olduğu şirket ve firmaların hissedarı veya üst düzey yöneticisi olarak görev yapanlar üye olabileceklerdir. Bununla beraber yukarıda belirtili odalara kayıtlı bulunup serbest meslek mensubu olanlar ve serbest mesleğin yürütülebilmesi için kurulan şirketlerde ve firmalarda hissedar veya yönetici olarak görev yapanlar üye olamaz.

F)Derneğe asil üye olarak kabul edilip kaydı yapılan üyeler kayıt tarihinden itibaren altı ayın dolması ile birlikte dernek genel kurullarında oy kullanma ve yönetim kurulu üyeliğine aday olma hakkını kazanırlar.

G) Yabancı gerçek kişiler ise yukarıda belirtili koşulları sağlamakla beraber Türkiye’de yerleşme hakkına sahip ise derneğe üye olabileceklerdir. Ancak onur üyeliği için bu şart aranmaz.şeklinde değişmesiFAHRİ ÜYELİK:

Madde10-

55 yaşını dolduran üyenin asil üyeliği düşer. Fahri üye olur.

A) Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

B) Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.

şeklindeki maddenin ilk cümlesininFAHRİ ÜYELİK:

Madde10- 49 yaşını dolduran üyenin asil üyeliği düşer. Fahri üye olur.

A) Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

B) Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.şeklinde değiştirilmesi


ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL:

Madde11- Tüzüğün 10. Maddesinde öngörülen şartları taşıyan üyelik başvurusuna, yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir, üyeliğin kabul ve reddi şeklinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

şeklindeki maddenin ilk ve son cümlesi


ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL:

Madde12- Tüzüğün 9. Maddesinde öngörülen şartları taşıyan ve yazılı olarak yapılan üyelik başvurusuna, yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karar vererek sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Üyeliğin kabul ve reddi şeklinde verilen kararda gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

şeklinde düzeltilmesiÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde12-
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri istedikleri zaman istifa etmek sureti ile dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyenler belirttikleri tarihe kadar derneğe olan üye aidat borçlarını ödemekle mükelleftir. Dernek üyeliğinden istifa etmek isteyen üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üye istifa etmiş sayılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde13-
Dernek üyeliğinden çıkarılmak istenen şahıslarda aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.
A) Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,
B) Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,
C) Üye aidatını 6 ay üstüste ödememek ve yönetim kurulu kararına iki kez yazılı ve şifai olmak üzere taleplerine rağmen ödememekte ısrar etmek,
D) Tüzüğün 10. ve 11.maddelerindeki yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.
E) Aidat borcunu ödemeyen genel kurul toplantılarına katılamaz. Söz, oy, ve seçilme hakkını kaybeder. Aynı durumun iki yıl devamı ile üyelik kendiliğinden düşer. Kayıtlar yönetim kurulunca silinir.

Maddelerinin tek bir madde halinde


ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde14-

A- KENDİLİĞİNDEN
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Aidat borcunu ödemeyen genel kurul toplantılarına katılamaz. Söz, oy, ve seçilme hakkını kaybeder. Kayıtlar yönetim kurulunca silinir.

B- ÇIKARILMA

Aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen hususların bir dayanağının bulunduğu ve üye Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısının var olması şartı ile oy çokluğu ile alınacak kararı doğrultusunda dernek üyeliğinden çıkarılır.A) Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,

B) Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,

C) Üye aidatını 6 ay üst üste ödememek ve yönetim kurulu kararına iki kez yazılı ve şifai olmak üzere taleplerine rağmen ödememekte ısrar etmek,

D) Tüzüğün 9.ve 10. Maddelerindeki yazılan özelliklerden birini kaybetmiş olmak

E) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

F) Dernek üyeliğinden çıkarılan üyenin tekrar derneğe üye olma başvurusu ret edilir.


şeklinde düzeltilmesi


ÜYELİK HAKKI:

Madde14-

Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi caridir. Dernek üyelerinin adedi sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 10. Maddedeki yazılı özellikleri haiz herkes derneğe üye olabilir.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır.

şeklindeki başlığı ve madde metnine eklenen cümle

ÜYELERİN HAKLARI :Madde15-

Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi caridir. Dernek üyelerinin adedi sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 9. Maddedeki yazılı özellikleri haiz herkes derneğe üye olabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez. Her asil üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır.

şeklinde düzeltilmesi


Üyelerin yükümlülüklerine ilişkin olarak münhasır bir madde metni eklenerek

aşağıdaki şekilde

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :Madde16-A. AİDAT VERME BORCU
Üye aidatları ve giriş aidatları her yönetim döneminde günün ekonomik koşullarına göre yönetim kurulca tespit edilir. Aidatlar en az aylık 120,00TL olup yıllık en az 1.440,00 TL.’ dir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır. Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.

B. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


Düzenleme yapılmasınaDERNEĞİN ORGANLARI:

Madde15-

Derneğin beş çeşit organı vardır.

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Denetleme Kurulu

D) Haysiyet Divanı

E) Yüksek Danışma Kurulu ( Bu kurul en az iki yıl başkanlık yapmış eski başkanlardan oluşur.)

şeklindeki maddenin d bendine ilave edilen kelime

DERNEĞİN ORGANLARI:Madde17-Derneğin beş çeşit organı vardır.

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Denetleme Kurulu

D) Haysiyet/Disiplin Divanı

E) Yüksek Danışma Kurulu ( Bu kurul en az iki yıl başkanlık yapmış eski başkanlardan oluşur.)şekline dönüştürülmesi

GENEL KURUL:

Madde16-

Genel kurul derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından teşekkül eder. Genel kurul üç yılda bir Aralık ayında olağan yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

şeklindeki maddenin genel kurul toplantısının yapılacağı Aralık ayı ibaresinin değiştirilmesiyle


GENEL KURUL:

Madde18-Genel kurul derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından teşekkül eder. Olağan Genel kurul toplantısı üç yılda bir Nisan ayında yapılır. Genel Kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

şekline dönüştürülmesi


GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ:

Madde17-

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş (15) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az 60 günden fazla olamaz. Toplantı başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleride belirtilmek sureti ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç ( 6 ) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkralar uygulanır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

şeklindeki maddenin düzeltilmesiyle

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKLİ:Madde19-Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş (15) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneği internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre yedi günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç ( 6 ) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkralar uygulanır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.şeklini alması

Madde21-

Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Yönetim kurulu gizli oyla seçilir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş veya içi boş sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen liste kazanmış olur.

şeklinde değiştirilmesiyle


Madde23-Oylama usulü gizli oy ve açık tasniftir. Başkan ve Yönetim Kurulu gizli oyla ve Başkan adayının listesinin blok liste olarak oylanması yoluyla seçilir.

Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından oy kullanıldıktan sonra, mühürlenmiş sandığa atılması usulü ile kullanılır. Oy kullanma süresinin bitiminden sonra kullanılan oyların açık sayım ve dökümü yapılır. Sayım ve dökümü yapılan oyların tutanağa geçirilmesi ile seçim sona ermiş olur.şeklini alması

GENEL KURULUN GÖREVİ VE YETKİLERİ:

Madde22-

Genel Kurulun görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

A) Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü taktirde yönetim kuruluna ibra etmek.

B) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

C) Gizli oy, açık tasnifle yönetim kurulu için 17 asil, 17 yedek,denetleme kurulu için 3 asil, 3 yedek, haysiyet için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.

D) Yönetim kurulu tarafından dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını tetkik etmek ve karar bağlamak.

E) Gerektiğinde derneğin ikametgahı ve gayesinin tahakkuku için bina satın almak, satmak,lüzumuna göre ipotek yapmak ve ipoteği fesh etmek hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek.

F) Dernek amaçlarını gerçekleştirmesi ve amaç ile ilgili faaliyetler hakkında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak.

G) Lüzumu halinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.

H) Derneğin başka bir dernekle birleşmesi, vakıf kurması, veya vakıflara üye olması veya federasyona katılması hususunda karar vermek ve bu karar gereğince yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki vermek

İ) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşa üye olarak katılmasına, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için gerekli yerlere başvuruda bulunması için Yönetim kuruluna yetki vermek.

J) Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulda yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

şeklindeki maddenin

GENEL KURULUN GÖREVİ VE YETKİLERİ:

Madde24-Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

A) Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü taktirde yönetim kurulunu ibra etmek.

B) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

C) Gizli oy, açık tasnifle yönetim kurulu için 13 asil, 13 yedek, denetleme kurulu için 3 asil, 3 yedek, haysiyet/ disiplin divanı için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.

D) Yönetim Kurulu tarafından dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını tetkik etmek ve karara bağlamak.

E) Gerektiğinde derneğin ikametgahı ve gayesinin tahakkuku için bina satın almak, satmak, lüzumuna göre ipotek yapmak ve ipoteği fesih etmek hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek.

F) Dernek amaçlarını gerçekleştirmesi ve amaç ile ilgili faaliyetler hakkında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak.

G) Lüzumu halinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.

H) Derneğin başka bir dernekle birleşmesi, vakıf kurması, veya vakıflara üye olması veya federasyona/konfederasyona katılması, federasyondan ayrılması veya gönderilecek delegeyi seçmesi hususunda karar vermek ve bu karar gereğince yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki vermek

İ) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması,yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşa üye olarak katılmasına, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için gerekli yerlere başvuruda bulunması için Yönetim kuruluna yetki vermek.

J) Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulda yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

şeklini almasıYÖNETİM KURULU:

Madde23-

Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. Üç yıl süre ile onyedi asil, onyedi yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu seçim gizli oyla yapılır. Asil üyelerden boşalan hallerde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantısına 1 yıl içinde ard arda 3 kez mazeretsiz katılmayan üyenin, asil üyeliği düşer yerine yedek üyelerden bir üye gelir.

şeklindeki maddenin

YÖNETİM KURULU:Madde25-Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Üç yıl süre ile onüç asil, onüç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilme yeterliliği için en az 6 aylık dernek üyesi olma ve yine yönetim kurulu başkanı seçilme yeterliliği içinde en az 2 yıl dernek üyesi olma koşulunu sağlamak gerekmektedir. Bununla birlikte azami üst üste koşulu aranmaksızın iki dönem yönetim kurulu başkanlığı ve üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi dışında üç dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olması Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmasına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine engel değildir.Şeklini alması

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde24-

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

A) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

B) Kendi üyeleri arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçerek göreve başlamak.

C) Genel Kurulu normal veya diğer hallerde olağanüstü toplantıya çağırmak.

D) Derneğe üye alınmasına,giriş aidatının zamanın ekonomik koşullarına göre belirlenmesine ve tahsiline karar vermek ve dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlayarak, neticeyi istifa eden üyeye bildirmek.

E) Yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

F) Bankadan çekilecek paralar için başkan ve yönetim kurulu üyelerinden birine yetki vermek. (Bankadan paralar yönetim kurulundan en az iki kişinin imzasıyla çekilir) Alındı belgeleri bastırmak ve yetki belgesi hazırlamak ve ilgili makama bildirmek.

G) Dernekte ihracı gerektiren hal ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını görüşerek, suçu sabit görülenlerin dernekten ihracına karar vermek.

H) Dernekte üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçilerin adedini tespit ederek, derneğe personel ve işçi alınmasına karar vermek.

I) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların açık kimliği yazılı belgeyi ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduğunu gösterir belgeyi almak

İ) Ayda en az iki defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak. J)Yukarıdaki 23.madde bendlerinde yönetim kurulunun görevi olarak sıralanan ve ilgili mevzuatın yönetim kuruluna yüklediği işleri yapmak

K)-Derneğin ,tüzükte sıralanan amaçlarına uygun değişecek platformlara, kurucu üye ve /veya üye olarak katılmasına karar vermek

L)-Derneğin üye olduğu üst kuruluşlara dernek adına delege ve/veya temsilci seçmek

şeklindeki maddeye sayman ibaresinin eklenmesi ile

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:Madde26-Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

A) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

B) Kendi üyeleri arasında iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerek göreve başlamak.

C) Genel Kurulu normal veya diğer hallerde olağanüstü toplantıya çağırmak.

D) Derneğe üye alınmasına, giriş aidatının zamanın ekonomik koşullarına göre belirlenmesine ve tahsiline karar vermek ve dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlayarak, neticeyi istifa eden üyeye bildirmek.

E) Yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

F) Bankadan çekilecek paralar için başkan ve yönetim kurulu üyelerinden birine yetki vermek. (Bankadan paralar yönetim kurulundan en az iki kişinin imzasıyla çekilir)

G) Alındı belgeleri bastırmak ve yetki belgesi hazırlamak ve ilgili makama bildirmek.

H) Dernekte ihracı gerektiren hal ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını görüşerek, dernekten ihracına kadar gidebilecek hukuki süreci işleterek karar vermek.

I) Dernekte üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçilerin adedini tespit ederek, derneğe personel ve işçi alınmasına karar vermek.

İ) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların açık kimliği yazılı belgeyi ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduğunu gösterir belgeyi almak

J) Ayda en az iki defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak. K)Yukarıdaki 26.madde bendlerinde yönetim kurulunun görevi olarak sıralanan ve ilgili mevzuatın yönetim kuruluna yüklediği işleri yapmak

L)-Derneğin, tüzükte sıralanan amaçlarına uygun değişecek platformlara, kurucu üye ve /veya üye olarak katılmasına karar vermek

M)-Derneğin üye olduğu üst kuruluşlara dernek adına delege ve/veya temsilci seçmek

Şeklini almasıMadde25-

Yönetim kurulu başkanın ve yönetim kurulundan üç üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır. Toplantılara üst üste üçten fazla mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yapılan yönetim kurulu toplantılarına en az sekiz yönetim kurulu üyesi iştirak eder. Çoğunlukla karar alınır. Sekizden az üye ile yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim kurulunda asillerin istifası halinde veya başka nedenlerle boşalma olduğunda yedek yönetim kurulu üyeleri sırasıyla göreve çağırılır. İstifalar ve ayrılmalar sebebiyle boşalan yerleri yedekler dolduramaz ve mevcut üye yönetim kurulu tam sayısının yarısından aşağı düşerse, o zaman Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu gibi hallerde çağrının yapılmaması karşısında, dernek üyelerinden biri Mahalli Sulh Mahkemesine müracaat ederek Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.şeklindeki maddenin

Madde27-Yönetim kurulu, başkanın ve yönetim kurulundan üç üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir. Toplantılara üst üste üçten fazla mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yapılan yönetim kurulu toplantılarına en az 7 yönetim kurulu üyesi iştirak eder. Karar çoğunlukla alınır. Yediden az üye ile yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

Yönetim kurulu üyelerinden asil üyelerin istifası ve/veya başka nedenlerle yönetim kurulu asil üyeliğinde boşalma olduğunda yedek yönetim kurulu üyeleri, yedek yönetim kurulu üyeleri arasından seçilme yeterliliğine göre göreve çağırılır. Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifalar ve ayrılmalar sebebiyle boşalan yerleri yedek yönetim kurulu üyeleri dolduramaz ve mevcut asil üye sayısı yönetim kurulu tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu gibi hallerde çağrının yapılmaması karşısında, dernek üyelerinden biri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ederek Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.Şeklini almasıGÖREV VE YETKİLERİ:

Madde28-

Haysiyet divanı dernek tüzüğüne, amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesini yönetim kuruluna teklif eder, yönetim kurulu haysiyet divanının bu teklifine bağlı değildir.

A) Uyarı cezası vermek.

B) Bir yılı aşmamak üzere geçici çıkmak.

C) Sürekli çıkmak.

şeklindeki maddenin c bendi değiştirilerek

GÖREV VE YETKİLERİ:Madde30-Haysiyet divanı dernek tüzüğüne, amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesini yönetim kuruluna teklif eder, yönetim kurulu haysiyet divanının bu teklifi ile bağlı değildir.

A) Uyarı cezası vermek.

B) Bir yılı aşmamak üzere geçici çıkarılmak.

C) Dernek üyeliğinden ihraç.Şeklini almasıYetki BelgesiYetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

şeklindeki maddenin

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Şeklini almasıTüzüğe ilave yapılarakHüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

şeklinde düzenlenmesi önerilir.


9-Dilek ve temenniler

10- Kapanış